Most recent videos

Loading...

Wednesday, January 13, 2010

عشرت آباد، کهریزکی دیگر؟

دی 1388 رادیو فرانسه
به قلم : لیدا پرچمی
گزارش هائی که از کهریزک توسط منابع شخصی و یا مدافعان حقوق بشر منتشر شده است، از وضعیت دشواری حکایت دارد که دستگیر شدگان حوادث اخیر در زندانها با آن روبرو هستند. در این میان از زندانی در پادگان عشرت آباد نام برده می شود که زندانیان آن بدون رعایت موازین قانونی در شرایطی غیر انسانی، نگهداری می شوند.
دکتر بهرام بیگدلی، فعال حقوق بشر و عضو جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی در ایران در شهر کلن آلمان، دسترسی به آمار صحیح از زندانیان سیاسی را بدلیل شرایط موجود ایران، ناممکن می داند و یادآوری می کند، درحالیکه ناظران بین المللی اجازۀ ورود به زندانهای ایران را ندارند، نمی توان رقم دقیقی از بازداشت شدگان ارائه داد. وی می افزاید، خود جمهوری اسلامی ایران از600 نفر اسم می برد و در مقابل آن رقم 2000 آورده می شود که فاصله زیادی را از آمار رسمی نشان می دهد.
این فعال حقوق بشری، با استناد به سخنان دکتر خلیل بهرامیان وکیل دادگستری در ایران می گوید، قوه قضائیه در ایران وجود خارجی ندارد. قاضیانی هستند که مأمورند تا آنچه را که وزارت اطلاعات می گوید اجرا کنند و به اتهامات رنگ قانونی بدهند و حکم صادر کنند.
دکتر بهرام بیگدلی معتقد است که هدف مسئولان امنیتی کشور، همچون سالهای 60 ، ایجاد ترس و وحشت در میان مبارزان است و چنانکه در سالهای 60 با اعدام های جمعی این هدف را دنبال کردند، اینک با کهریزک چنین می کننند. به نظر اواز آنجا که جناح های مختلف جمهوری اسلامی ایران پاسخگوی اعمال خود نیستند، امکان دارد هرگونه برخورد غیر قانونی در زندان صورت بگیرد و عشرت آباد نیز کهریزکی دیگر بشود و چنانچه سخنان روح الله حسینیان و دیگران نشان می دهد تنها راهی که آنها در اینگونه موارد می شناسند، کارهائی است که پشتوانه قانونی ندارد. دکتر بهرام بیگدلی اگرچه به بی اعتنائی جمهوری اسلامی ایران به نامه های سازمان های حقوق بشری بین المللی اشاره می کند، ولی با این حال تنها راه مقابله با این برخوردهای غیر قانونی را اعمال فشار جهانی می داند و بر نلاش سازمانها و نهاد های مدافع حقوق بشر در افشای موارد نقض حقوق بشر در ایران تأکید می کند.

No comments:

Post a Comment