Most recent videos

Loading...

Tuesday, January 26, 2010

مادران عزادار خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط مادر در بند پروانه مداح راد شدند

يكبار ديگر فرياد عدالت خواهانه مادران عزادار بلند شده است .تا كي مادران در اين مرزو بوم بايد تاوان بي عدالتي حاكمان را بپردازند .تا كي بايد به جرم مادر بودن ،خود و فرزندانشان مورد ضرب و شتم قرار گيرند و حقوق آنان پايمال شود ؟
اين بار مادري 53 ساله به نام پروانه مداح راد روز تاسوعا در خيابان بوسيله نيروهاي بسيج و لباس شخصي دستگير شده و در بند مخوف 209 در شرايطي غير انساني نگهداري مي شود و اجازه ملاقات با همسر و فرزندانش را ندارد .
اين بار مادر دردمند جرمش فقط اين بود كه در خيابان شاهد ضرب و شتم جواناني بود كه همسن و سال فرزندان خودش بوده اند و لب به اعتراض در دفاع از آن جوانان بي گناه غيور گشوده است شما بوديد چه مي كرديد ؟
كدام مادر مي تواند شاهد اين باشد كه جوانانش زير مشت و لگد قرار بگيرند ولي سكوت كند.
خانم راد كاري را كرد كه هر مادر ديگري در دفاع از فرزندان سرزمينش ميكرد اعتراض او فقط اين بود : رهايشان كنيد نزنيدشان
به راستي آيا " رهايشان كنيد " واژه اي اين چنين ترسناك است كه سرانجامش بند 209 باشد؟
تا كجا و تا كي اين رفتار ضد انساني نسبت به مادران ادامه خواهد داشت .
بدون شك با اين دستگيري ها صداي مادران خاموش نخواهد گرديد و قطعا هر چه رساتر خواهد شد. تا زماني كه آزادي همه كساني كه فقط به جرم آزاديخواهي و عدالت خواهي در بند هستند محقق گردد.
مادران عزادار و حاميانشان دستگيري خانم راد را محكوم مي كنند و خواهان آزادي بي قيد و شرط و فوري او و ديگر زندانيان عقيدتي سياسي مي باشند.
مادران عزادار از فعالين حقوق بشر نيز تقاضا دارند صداي عدالت خواهي مادران زنداني را به گوش جهانيان برسانند .
به اميد برقراري ـآزادي و عدالت اجتماعي در سراسر ايران

مادران عزادار
5 بهمن 1388انتشار فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

No comments:

Post a Comment