Most recent videos

Loading...

Saturday, January 23, 2010

هجوم بی سابقه مردم به بانکها و بسته شدن بانکها در اصفهان

یکی از خوانندگان از اصفهان: باجه هاي بانك ملي در اصفهان امروز با هجوم بي سابقه مردم براي برداشت پول از حسابهايشان روبرو شدند . صفهاي طولاني در جلوي باجه هاي بانك ملي در اصفهان بخصوص شعبه هاي چهار باغ و سي و سه پل و حضور نيروهاي امنيتي در داخل شعب . بانك ملي شعبه چهارباغ از ساعت 12 با كمبود نقدينگي روبرو شد و مردم را كه ساعتها در صف منتظر بودند را به بيرون راهنمايي كردند و درب بانك به روي مشتريان با اعتراض مردم بسته شد .

شنبه، 3 بهمن ماه 1388

No comments:

Post a Comment