Most recent videos

Loading...

Saturday, January 16, 2010

برخورد با دانشجویان سراسر ایران، از مشهد تا دزفول

با اوجگیری برخورد با دانشجویان در دانشگاههای مختلف ایران در روزهای پس از ۱۶ آذر و عاشورای امسال، شماری دیگر از دانشجویان به تازگی دستگیر یا مشمول احکام انضباطی شدهاند.

خبرنامه امیرکبیر گزارش داده است که امین الهی، دانشجوی رشته مهندسی پزشکی، در روز ۱۶ دیماه در تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است.

میلاد ویسی، دانشجوی مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی بندر انزلی و از فعالین ستاد میرحسین موسوی در زمان انتخابات، دانشجوی دیگری است که بر پایه گزارشها بازداشت شده است.

همچنین گزارش شده است که محمد امین ولیان، عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه علوم پایه دامغان، به همراه یکی از دوستانش سهشنبه هفته گذشته توسط نیروهای امنیتی روبهروی در دانشگاه بازداشت شده است.

به گزارش خبرنامه امیرکبیر، روز پنجشنبه همچنین در دومین سالگرد مرگ ابراهیم لطفاللهی، دانشجوی حقوق دانشگاه پیام نور سنندج، دستکم ۱۰ نفر که در میان آنها فعالان دانشجویی نیز حضور داشتهاند دستگیر شدهاند؛ مختار زارعی، مهدی دعاگو، لقمان احمدی، خلیل شهبازی، سیوان اداک، دارا حسینی دبیر، آزاد لطفوری و امید شیخی از جمله افرادی هستند که بازداشت آنها در این مراسم گزارش شده است.

ابراهیم لطفاللهی در ۱۵ دیماه ۱۳۸۶ توسط ماموران اطلاعات سندج بازداشت شد و ۱۰ روز بعد خبر مرگ وی به خانوادهاش داده شد.

خبرنامه امیرکبیر همچنین گزارش داده است برخی از ۳۶ دانشجوی بازداشتی دانشگاههای آزاد، فردوسی، خیام و سجاد مشهد که روزهای نهم و دهم دیماه بادشت شده بودند به زندان وکیلآباد مشهد منتقل شدهاند که گفته میشود برخی از آنها نیز در سلول انفرادی نگهداری میشوند.

برپایه این گزارش، ۱۵ تن از فعالان دانشجویی دانشگاه آزاد مشهد که برخی از آنها نیز در بازداشت به سر میبرند هر یک با حکم دو ترم محرومیت از تحصیل روبهرو شدند.

در پی برخورد با دانشجویان دانشگاه علم و صنعت، هفته گذشته ۵۶ نفر از استادان این دانشگاه با انتشار بیانیهای اعتراض خود را به اطلاع ریاست دانشگاه رساندند.

خبرنامه امیرکبیر همچنین گزارش داده است که ۱۸ نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد واحد دزفول به دلیل شرکت در تجمعات ۱۳آبان، ۱۶ آذر و ۲۵ آذر با احکام نیمسال محرومیت، دو نیمسال محرومیت، تبعید به واحدی در منطقه و تبعید به واحدی خارج از منطقه روبهرو شدهاند.

بر پایه این گزارش، امید آزادی، حسین رحیمی، جمشید جمشیدی، رضا پریدار، میترا پریدار، غفور فرخیان، حسین ناهیدی، حسین بیاتی، دارا صباحی،حسن بقایی، رضا دیناروند، نگین علیزاده شیرازی، سعیده محقق و محمدرضا جعفری از جمله دانشجویان دانشگاه آزاد دزفول هستند که با احکام محرومیت از تحصیل یا تبعید مواجه شدهاند.

این گزارش میافزاید اکثر این دانشجویان به جز محکومیت از سوی کمیته انضباطی دانشگاه از سوی نهادهای امنیتی نیز مورد بازخواست و بازجویی قرار گرفتهاند.

از سوی دیگر کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران از وضعیت فعالان دانشجویی و مدنی شیراز که در آذرماه بازداشت شدهاند، ابراز نگرانی کرده است.

هادی قائمی، سخنگوی کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران، در این باره گفته است: «وضعیت بازداشتشدگان و ناپدیدشدگان در شهرستانها بسیار وخیم است؛ از یک طرف خانوادهها بهشدت تحت فشارند که اطلاعرسانی نکنند و از طرف دیگر مقامات در شهرستانها به هیچ وجه در قبال اعمال خود به خانوادهها پاسخگو نیستند.»

هادی قائمی همچنین گفته است که سازمانهای حقوق بشر بینالمللی هنوز نمیدانند که در جریان حوادث اخیر چند نفر در خیابانها و چند نفر به طور «هدفمند بهویژه در شهرستانها» بازداشت شدهاند و در چه وضعیتی هستند.

علی نیکویی، علی تارخ، آگنجی، پیمان جهانگیری، راضیه جعفری از جمله فعالان دانشجویانی هستند که در شیراز بازداشت شدهاند و کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران درباره سرنوشت آنها ابراز نگرانی کرده است.


رادیو فردا

No comments:

Post a Comment