Most recent videos

Loading...

Wednesday, January 13, 2010

پیروزی دانشجویان در پی ادامه اعتراضات: آزادی تمامی دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه

همزمان با ادامه تحصن و اعتراض ها و اوج گرفتن تب تحریم امتحانات در دانشگاه رازی کرمانشاه، تمامی دانشجویان در بند این دانشگاه آزاد شدند.


به گزارش خبرنامه امیرکبیر دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه از روز شنبه همزمان با آغاز امتحانات سراسری در دانشگاه های کشور با برگزاری تحصن و تعیین روز آغاز تحریم امتحانات، با فرستادن پیام کوتاه و پخش شب نامه و فریاد بانگ الله اکبر در خوابگاه ها آزادی همدرسان دربند خود را خواستار شدند.


با نزدیک شدن به روز دوشنبه که روز آغاز تحصن در دانشگاه رازی کرمانشاه مشخص شده بود، تمامی دانشجویان این دانشگاه از زندان آزاد شدند.


تسریع در امر آزادی این دانشجویان به حدی بود که ضابطان قوه قضاییه با برگزاری دادگاهی فرمایشی و تعیین وثیقه برای دانشجویان بدون تفهیم اتهام به آنان، دانشجویان را زودتر از دریافت وثیقه آزاد کردند
سه شنبه، ۲۲ دي، ۱۳۸۸

No comments:

Post a Comment