Most recent videos

Loading...

Wednesday, January 20, 2010

تدابير شديد امنيتي در دانشگاه آزاد شاهرود

آژانس ايران خبر - ۱۳۸۸/۱۰/۳۰


خبرنگار آژانس ايران خبر :
در دانشگاه آزاد شاهرود
شهرود30 دی ماه دانشگاه آزاد بعد از ماجرای تیراندازی در دانشگاه وتریبون آزاد وبه خطر افتادن موقعیت ریاست دانشگاه تدابیر ورود و خروج به طرز شديدي افزایش یافته به طوری که دانشجویان در خيلی از مواقع تک تک وبا کارت وارد دانشگاه میشوند که این موجبات خشم دانشجویان فراهم كرده است, همچنين
هم اكنون در فصل امتحانات تشديد كنترل و فشار بر دانشجويان افزايش يافته است به نحوي كه افرادی که کارت ورود به جلسه نداشته باشند را حذف میکنند وآنها را از دادن امتحان منع مینمايند .
حراست دانشگاه به برخی از دانشجویان حتی با داشتن کارت هم اجازه ی ورود نمی دهد واين بسیاري از دانشجویان را با بحران مواجه کرده است.

No comments:

Post a Comment