Most recent videos

Loading...

Thursday, January 21, 2010

ادامه يافتن اعتراضات خانواده ها در مقابل دادگاه انقلاب وليست اسامي دستگير شدگان روز عاشورا

بنابه گزارشات رسيده به فعالين حقوق بشر و دمکراسي در ايران،تعداد زياد از خانواده هاي بازداشت شده هاي روز عاشورا در مقابل دادگاه انقلاب تجمع کردند و خواستار آزادي عزيزان خود شدند.
روز چهارشنبه 30 دي ماه از ساعت 09:30 نزديك به 150 نفر از خانواده بازداشت شده ها در مقابل دادگاه انقلاب تجمع كردندو به ادامه بازداشت عزيزانشان دست به اعتراض زدند. عده اي از خانواده ها عليرغم گذشت چند هفته از وضعيت و شرايط عزيزان خود هنوز بي خبر هستند و در انتظار دريافت خبري و آزادي آنها هستند.
خانواده ها در كنار يكديگر جمع بودند و در مورد برگزاري دادگاه فرمايشي 5 تن از دستگير شدگان عاشورا که به دليل هواداري از مجاهدين در روز عاشورا بازداشت شده بودند و از رسانه دولتي ايران پخش شده بود صحبت مي كردند. خانواده ها از اينكه رژيم قصد دارد بازداشت شده ها را به دليل هواداري و ارتباط با سازمانها مورد محاكمه قرار بدهد نگران هستند.
آنها خامنه اي را به شدت لعن ونفرين مي كردند و مي گفتند تشكيل اين دادگاههاي فرمايشي براي ترساندن مردم و جلوگيري از اعتراض گسترده به خصوص در روز 22 بهمن است اما مردم مرعوب آنها را نمي شوند اگر بازداشت شده ها تا روز 22 بهمن آزاد نشوند كاري خواهيم کرد كه خامنه اي و پاسدار و بسيجي ها را وادرا به عقب نشيني و آنها را آزادي خواهيم کرد.
به برخي خانواده ها گفته شده بازداشتي آنها به زندان گوهر دشت کرج منتقل شده اند در طي اين چند روز دادگاه انقلاب خانواده ها را به زندان گوهر دشت کرج و از آنجا به دادگاه انقلاب احاله ميکنند. خانواده ها سرگردان و بلاتكليف مانده اند كه براي پيگيري وضعيت عزيزانشان بايد به كجا مراجعه كنند. امروز اكثرا خانواده ها اعتراض مي كردند كه به چه دليل بازداشت شده ها را به زندان گوهر دشت کرج منتقل كرده اند ؟
تعدادي از خانواده ها مسن هستند و برخي از شهرستانهاي دور مي آيند انتقال بازداشت شده ها به زندان گوهردشت کرج بدليل مسافت طولاني و عدم وجود وسيله نقيله مشكلاتي را براي آنها بوجود آورده است.
ليست جديدي از اسامي تعدادي از بازداشت شده ها ي روز تاسوعا و عاشورا براي ارسال به سازمانهاي حقوق بشري و اطلاع عموم انتشار مي يابد. با اين ليست تا به حال اسامي 197 نفر از بازداشت شدگان روز تاسوعا و عاشورا منتشر شده است.
1- مرضيه اماني 26 ساله روز عاشورا در امام حسين بازداشت و به بند متادن منتقل شده
2- داريوش كامكاري 30 ساله روز عاشورا در ولي عصر بازداشت و به بند 240 اوين منتقل شده
3- محمد فيروزي 23 ساله روز عاشورا در كالج بازداشت و به اوين منتقل شده
4- عليرضا يارمحمدي 33 ساله روز عاشورا در بلوار كشاورز بازداشت و ابتدا به اوين و سپس بدون اطلاع خانواده به گوهر دشت منتقل شده
5- حسين زاجكاني 28 ساله روز تاسوعا در فردوسي بازداشت و به اوين منتقل شده
6- محمد رضا رحيميان 47 ساله روز عاشورا در كالج بازداشت و به اوين منتقل شده
7- فرزاد يحيوي اردكاني 28 ساله روز عاشورا توسط لباس شخصي ها در خيابان نصرت بازداشت و به اوين منتقل شده
8- معين ملك پور 20 ساله روز عاشورا بازداشت و به بند 240 اوين منتقل شده
9- همايون هاشمي زند 24 ساله تاسوعا در امام حسين بازداشت و به 209 اوين منتقل شده
10- امير حسين قنبري 29 ساله عاشورا در انقلاب بازداشت و به اوين منتقل شده
11- مهدي مهدي پور 25 ساله عاشورا در آذربايجان بازداشت و به 350 اوين منتقل شده
12- صادق معصوم پور 32 ساله عاشورا بازداشت و به اوين و سپس به گوهر دشت منتقل شده
13- احسان نيك منش 27 ساله عاشورا در آزادي تقاطع نواب بازداشت و به اوين منتقل شده
14- نادر صبوري 28 ساله عاشورا در ولي عصر بازداشت و به اوين منتقل شده
15- علي سپهر 37 ساله عاشورا بازداشت و به اوين منتقل شده
16- سيد محسن طباطبايي 19 ساله عاشورا در كالج بازداشت و به اوين منتقل شده
17- صادق عسگري مقدم 29 ساله تاسوعا در حوالي امام حسين بازداشت و به اوين منتقل شده
18- جمشيد گرجي 28 ساله عاشورا در حوالي امام حسين بازداشت و به 240 اوين منتقل شده
19- رضا حسيني 30 ساله روز عاشورا در آزادي شادمان بازداشت و به اوين منتقل و سپس به گوهردشت منتقل شده
20- اميد نوري 24 ساله عاشورا بازداشت و به اوين منتقل شده
فعالين حقوق بشر و دمکراسي در ايران،ادامه بازداشت صدها نفر از اعتراضات اخير و بخصوص دستگير شدگان روز عاشورا را محکوم مي کند و از کميسر عالي حقوق بشر و ساير سازمانهاي مدافع حقوق بشر مي خواهد براي پايان دادن به دستگيريها ،گرفتن اعترافات تلويزيوني زير شکنجه و موادر متعدد نقض فاحش حقوق بشر در

ايران اقدام عملي نمايد.
فعالين حقوق بشر و دمکراسي در ايران
30 دي 1388 برابر با 20 ژانويه 2010

No comments:

Post a Comment