Most recent videos

Loading...

Thursday, January 21, 2010

تبدیل مجموعۀ سالن فرهنگی زندان گوهردشت کرج به محل بازجوئی و شکنجه دستگیر شدگان روز عاشورا

بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" ساختمانی سالن فرهنگی زندان گوهردشت کرج از 10 روز پیش به تصرف بازجویان وزارت اطلاعات در آمده است و دستگیر شدگان روز عاشورا در آنجا تحت بازجوئی و شکنجه قرار دارند.

از 10 روز پیش به مرور قسمتهای مختلف سالن فرهنگی که از کتاخانه مرکزی و مدرسه تشکیل می شود و در طبقه سوم کلیدر اصلی زندان گوهردشت کرج قرار دارد به تصرف کامل بازجویان وزارت اطلاعات در آمده است.بازجویان وزارت اطلاعات کل سالن فرهنگی را به محل بازجوئی و شکنجه دستگیر شدگان روز عاشورا تبدیل کرده اند.

در حال حاضر بصورت شبانه روزی بازجوئی و شکنجه از دستگیر شدگان روز عاشورا در آنجا ادامه دارد. در این مکان تعداد زیادی در حال بازجوئی هستند. شیوه بازجوئی را طوری تنظیم کرده اند همزمان که دستگیر شدگان مورد بازجوئی قرار دارند صدای فریادها و ناله های شکنجه شدن سایر دستگیر شدگان به گوش کسانی که تحت بازجوئی هستند برسد از این شیوه برای تخریب روحیه آنها بکار برده می شود. شکنجه و بازجوئی بصورت وحشیانه صورت می گیرد و بازجویان روی اعترافات تلویزیونی متمرکز هستند.

در میان دستگیر شدگان حداقل 10 نفر از هموطنان بهائی وجود دارد که در این سالن تحت بازجوئی و شکنجه قرار دارند.

از طرفی دیگر از 10 روز پیش ورود و یا نزدیک شدن سایر زندانیان به سالن فرهنگی ممنوع شده است اما زندانیان صدای ناله ها وشکنجه های دستگیر شدگان روز عاشورا را بخصوص در ساعات شب بخوبی می شنوند.

علاوه برسالن فرهنگی ،بند سپاه زندان گوهردشت کرج که در دست بازجویان وزارت اطلاعات و سلولهای انفرادی بند 5 زندان گوهردشت مملو از دستگیر شدگان روز عاشورا است.

جان دستگیر شدگان روز عاشورا در زندان گوهردشت کرج در معرض خطر جدی قرار دارد با تشکیل سالنهای بازجوئی و شکنجه خطر به قتل رساندن آنها در زیر شکنجه های قرون وسطائی وجود دارد.

همزمان با تبدیل سالن فرهنگی به محل بازجوئی و شکنجه دستگیر شدگان،یورشهای شبانه به زندانیان در بندهای 2 ،4 ،5 و6 شدت گرفته است. گارد زندان نیمه های شب به سلول زندانیان یورش می برند و افرادی را که قادر به خوابیدن نیست را به زیر 8 می برند و مدت طولانی آنها را مورد شکنجه قرار می دهند که منجر به شکستگی اعضای بندن آنها و دچار زخمها ویا کبودی در بندن آنها می شود. اسامی تعدادی از زندانیان بند 6 که در این یورشهای وحشیانه توسط گارد زندان مورد ضرب و جرح قرار گرفته اند عبارتند از: محمد تات در اثر ضرب وشتم دچار شکستگی دست راست شده است عباس توکلی برازجانی کبودی در بدن،علیرضا سپهر،امیرزالی،بهزاد بهرنگ،افشین احدی نژاد،سعید یزدانی و جعفر زاده تمامی می باشد.

این یورشها توسط فردی بنام امیریان و سمیعی نژاد از فرماندهان گارد که همراه با 30 الی 40 از نیروهای گارد صورت می گیرد حملات با نظارت و همراهی کرمانی و فرجی رئیس و معاون اطلاعات زندان گوهردشت صورت می گیرد.گفته می شود این حملات بخاطر عدم توجه زندانیان به سالن فرهنگی می باشد.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،ایجاد سالنهای جدید بازجوئی که توام با شکنجه های وحشیانه است و جان دستگیر شده های روز عاشورا را در معرض خطر جدی قرار داده است را محکوم می کند و از دبیر کل وکمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و سایر مراجع بین المللی خواستار اقدامات عملی و فوری برای نجانت جان دستگیر شدگان روز عاشورا و سایر زندانیان سیاسی است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

01 بهمن 1388 برابر با 21 ژانویه 2010

گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:

کمیساریای عالی حقوق بشر

کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا

سازمان عفو بین الملل

سازمان دیدبان حقوق بشر

No comments:

Post a Comment