Most recent videos

Loading...

Wednesday, January 20, 2010

زندانيان براي سومين بار شکنجه گاه زندان گوهردشت را به کنترل خود در آوردند

بنابه گزارشات رسيده به فعالين حقوق بشر و دمکراسي در ايران،شب گذشته زندانيان سلول انفرادي معروف به سگ دوني زندان گوهردشت در اعتراض به ادامه و شدت يافتن شکنجه هاي و حشيانه و ضد انساني با افسر کشيک و پاسدار بندها درگير شدند و براي مدتي آنجا را به کنترل خود آوردند.
يکشنبه شب 27 دي ماه حوالي ساعت 20:00 دو زنداني بنام هاي حسين کريمي معروف به حسين قزويني و مهرداد سرائي که در سلولهاي انفرادي سالن 2 معروف به سگ دوني بند 1 زندان گوهردشت زنداني بودند توسط 2 پاسداربند به نامهاي مرجاني و محسن خالصي با باتون مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار مي گيرند. 2 زنداني براي دفاع از خود اقدام به خلع سلاح اين 2 پاسداربند مي کنند.
افسر کشيک به نام ميرزا آقائي با تعدادي از پاسداربندها به سوي زندانيان اين سالن يورش مي برند و زندانيان را آماج باتونهاي برقي خود قرار ميدهند زندانيان براي ممانعت از ضرب و شتم و شکنجه بيشتر افسر کشيک را خلع سلاح مي کنند و به درون يکي از سلولهاي انفرادي منتقل مي کنندو سالن بند 2 را به کنترل خود در مي آورند.
پس از اين درگيري گارد زندان با سالن 2 يورش مي برد و به درون آن گاز اشک اور پرتاب مي کند زندانيان براي خنثي کردن اثر گاز اشک آور اقدام به سوزاندن پتو وموکتهاي سالن مي کنند. اين درگيري تا ساعت 23:00 شب ادامه داشت.
دو زنداني فوق توسط گارد زندان وحشيانه مورد ضرب و شتم قرار مي گرفتند و دوباره به سلولهاي انفرادي منتقل مي شوند.
اين سومين بار است که زندانيان در اعتراض به شکنجه هاي و حشيانه و غير انساني و محدوديتها شکنجه گاه زندان گوهردشت کرج را به کنترل خود در مي آورند.
فعالين حقوق بشر و دمکراسي در ايران، ايجاد شکنجه گاههاي قرون وسطائي براي شکنجه زندانيان که دوران محکوميت خود را مي گذرانند را محکوم مي کند و از سازمانهاي حقوق بشري خواستار اقدامات فوري براي پايان دادن به شکنجه هاي سيستماتيک و مستمر در زندانيان رژيم ايران است.
فعالين حقوق بشر و دمکراسي در ايران
28 دي 1388 برابر با 18 ژانويه 2010

No comments:

Post a Comment