Most recent videos

Loading...

Wednesday, January 6, 2010

بلاتکلیفی آتیه یوسفی در زندان لاکان رشتکمیته گزارشگران حقوق بشر - آتیه یوسفی از فعالین کمپین یک میلیون امضا در رشت می باشد که از روز شش دیماه در بازداشت است.

وی در بند زنان زندان لاکان رشت به سر می برد با وجود آنکه همان روز اول از خانواده درخواست وثیقه کرده, همچنان در بلاتکلیفی بوده و وضعیت آزادی وی از سوی بازپرس پرونده مشخص نشده است.

در جال حاضر تنی چند از فعالان جنبش زنان در بازداشت به سر می برند. منصوره شجاعی و سمیه رشیدی از جمله فعالان جنبش زنان هستند که در ادامه موج بازداشت های اخیر در زندان به سر می برند.

No comments:

Post a Comment