Most recent videos

Loading...

Sunday, January 10, 2010

تحریم امتحانات از سوی دانشجویان دانشگاه آزاد تهران جنوبيکشنبه، ۲۰ دي، ۱۳۸۸

دانشجویان دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب با انتشار تراکت هایی اعلام کردند که امتحانات پایان ترم را تحریم خواهند کرد.


به گزارش خبرنامه امیرکبیر دانشجویان دانشگاه تهران جنوب علت این اقدام خود را ادامه بازداشت دانشجویان عنوان کرده اند.


دانشجویان دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب همچنین اعلام کردهاند که در روز 26 دیماه در مقابل دفتر اداری دانشگاه دست به تحصن خواهند زد.

No comments:

Post a Comment